Od své matky se naučil úctě k Matce Boží. V roce 1654 vstoupil do řádu piaristů v Podolinci, na Spiši. V době noviciátu vynikal horlivostí ve zbožnosti a v modlitbě i v plnění řádových povinností. Rychle se projevila jeho duchovní zralost.

Po dvou letech noviciátu složil řádové sliby 22. července roku 1656 ve Varšavě. Kněžské svěcení přijal 12. března 1661 v Brzozowie z rukou biskupa Stanislawa Sarnakowského. Představení mu svěřili vyučování rétoriky na vysokém učení v Rzeszowě a byl také pověřen úřadem kazatele. Krátce potom, v roce 1663, byl poslán do Varšavy, kde učil rétoriku a proslul jako znamenitý kazatel.

Jako oblíbený zpovědník a duchovní vůdce sloužil mnoha těm, kteří hledali hlubší duchovní život. Tajnosti svého svědomí mu mimo jiné svěřoval i Antoni Pignateli, apoštolský nuncius v Polsku, pozdější papež Inocenc XII. (1691 – 1700).

Věrnost řeholním pravidlům a radikalismus žití přesně podle řádových slibů způsobily, že se o. Stanislaw pokoušel o obnovení řehole piaristů v původní přísnosti, to se mu však nedařilo realizovat. Proto poprosil papeže Klementa X. o osvobození z řeholních slibů. To ovšem neznamenalo, že by na řeholní život rezignoval. Když odešel od piaristů, jeho touha po životě v čistotě, poslušnosti a chudobě se projevila tím, že už měl v úmyslu založit kongregaci mariánů. Tento svůj úmysl odhalil za přítomnosti svědků 11. prosince roku 1670 v Kazimieru pod Krakovem.

Po mnoha obtížích shromáždil malé společenství mariánů v poustevně v Puszczy Korabwieske (dnes Mariánské) poblíž Skierniewie a napsal pro ně Řehole (pravidla) života. Biskup Stanislaw Jacek Swiecicki uskutečnil v poustevně vizitaci 24. října 1673; tuto návštěvu považují mariáni za počátek své řeholní rodiny, za  založení své kongregace.

Cesty nového řádu byly těžké, ale otec Stanislaw se nedal těžkostmi a překážkami znechutit a odradit. Nový řád  byl  Apoštolským stolcem potvrzen 24. listopadu roku 1699, kdy mariáni obdrželi „Řeholi deseti ctností“, podle které měli uspořádat svůj řeholní život.

Otec Papczynski zemřel v pověsti svatosti 17. září 1701 a byl pohřben v kostele Večeře Páně v Novém Jeruzalémě (dnes Gora Kalwaria u Varšavy).

Zakladatel mariánů žil v bezmezné důvěře v Boha, podle vzoru Nejsvětější Marie, kterou uctíval v tajemství Jejího Neposkvrněného Početí. Byl nazýván apoštolem Mazověckého kraje, protože vynikal v práci duchovního pastýře. Lidi, se kterými se setkával, vedl k Bohu a učil je věrnosti žít podle evangelia.

Mariáni se začali brzy starat o beatifikaci svého zakladatele. Proces, který byl zahájen v roce 1767, byl v roce 1775 přerušen. Politická situace v Polsku neumožnila jeho obnovení. Teprve v roce 1952 došlo k obnovení a pokračování procesu beatifikace. Až v roce 1992 – 13. června – sv. Jan Pavel II. vydal dekret o heroických ctnostech o. Papczynského. Mimo jiné v něm čteme: „Uznává se za nepochybné, že Sluha Boží Stanislaw od Ježíše a Marie Papczynski uskutečňoval na heroickém stupni teologální ctnosti víry, naděje a lásky k Bohu i bližním, rovněž i ctnosti základní – obezřetnost, spravedlnost, umírněnost, statečnost a ctnosti s nimi spojené.“

V roce 2001 se na území jedné polské diecéze stal zázrak na přímluvu o. Stanislawa. Mladá matka, u které bylo mezi 7. a 8. týdnem těhotenství prokázáno odumření plodu, nečekaně – po modlitbách příbuzných ke Sluhu Božímu Stanislawovi – dítě v lůně matky ožilo a nakonec se narodilo zcela zdravé 17. října 2001.  

  1. prosince 2006 Benedikt XVI.dekretem ohlásil uvedenou událost za zázrak, který se stal na přímluvu o. Stanislawa.

Blahořečení o. Papczynského proběhlo na mariánském poutním místě – v Lichni – 16. září 2007. Oslavám předsedal  státní sekretář Apoštolského stolce kardinál Tarcisio Bertone.  Při beatifikační mši řekl mimo jiné o novém blahoslaveném: „Během celého jeho života ho vedla Maria. V tajemství Jejího Neposkvrněného Početí obdivoval moc Kristova vykoupení. V Neposkvrněné viděl krásu nového člověka zcela oddaného Kristu a církvi. Byl tak silně přesvědčený o pravdě té víry, že byl odhodlaný na její obranu položit život. Věděl, že Maria, veledílo Božího stvoření, je potvrzením důstojnosti každého člověka Bohem milovaného. ...“

***********************************

Zázrak uskutečněný Bohem na přímluvu bl. Stanislawa Papczynského:

V roce 2008 byla na plicní oddělení nemocnice přijata dvacetiletá pacientka. Následující den byla umístěna na oddělení intenzivní péče, kde strávila 35 dní. Při nástupu byl diagnostikován zápal plic, jehož příčinou byl streptococcus pneumonae. Průběh nemoci byl velmi těžký: především se projevil syndrom selhání dýchání a další komplikace včetně septického šoku. Nakonec se připojilo selhání multiorgánové. Nemocná byla intubována a připojena na respirátor. Byl zaveden umělý spánek. Stav pacientky byl konzultován s jinými lékařskými středisky, byla použita multiterapie, která se shoduje se současnými lékařskými znalostmi. Po dvaceti dnech léčení došlo k následnému kolapsu pacientky ve formě opakování septického šoku, zhoršení efektivnosti dýchání a multiorgánové disfunkce.

V důsledku toho ošetřující lékař, když nepozoroval žádnou reakci nemocné na léčbu, ale naopak silné zhoršení, usoudil, že situace pacientky je beznadějná a informoval o tom matku nemocné.

Rodina pacientky si uvědomila kritickou situaci a začala se modlit novénu k bl. Stanislawu Papczynskému o jeho přímluvu za nemocnou. Za pár dnů ustoupily projevy selhání dýchání i dalších komplikací. Na rentgenu se nezjistily žádné změny na plicích způsobené zánětem. V poslední dny novény mohla být pacientka odpojena od respirátoru. Bylo zaznamenáno, že uzdravení bylo celkové, trvalé a bez jakýchkoli následků.

Ti, kteří se modlili, neměli pochybnosti, že jejich modlitba časově souvisela s uzdravováním a přímluvou otce Stanislawa Papczynského.

V průběhu zkoumání případu jak ze strany lékařů – římských profesorů, tak i ostatních církevních osob, byla situace označena jako nevysvětlitelná a zázračná: a to dne 17. 9. 2015. Lékařská rada v Římě uvedené uzdravení uznala jako velmi rychlé, úplné a trvalé, nevysvětlitelné současnou lékařskou vědou: dne 10. 11. 2015. Rada teologů v Římě uznala v uzdravení pacientky zázrak vykonaný Bohem na přímluvu bl. Stanislawa od Ježíše a Marie Papczynského: dne 22. 1 2016. a byla oprávněna to zveřejnit den před Svatým otcem Františkem.

Proces zkoumání případu probíhal na diecézní úrovni v Elku a byl ukončen 30. 4. 2014. Poté bádání pokračovala v Římě v rámci Kongregace pro svatořečení.

Bl. Stanislaw Papczynski, zakladatel Kongregace kněží mariánů, byl prohlášen za svatého dne 5. 6. 2016 v Římě v bazilice sv. Petra papežem Františkem.

 

Překlad: TeM

Úprava: P. Stanislaw Maliński MIC

Tisk: Kongregace kněží mariánů, 

Brumov-Bylnice