NOVÉNA k bl. Jiřímu Matulevičovi

  1. den - Kristus smysl života

Bože, Otče nekonečně milosrdný, Tys chtěl na svět poslat svého syna, aby nás svou láskou vytrhl z otroctví hříchu a satana, ukázal nám Svou pravou Tvář – Otce, který je bohatý na milosrdenství. Tvůj Syn nás poučil a svým příkladem ukázal krásu života z Tebou a jenom pro Tebe. Procházel zemí a konal dobro, abychom přitahování jeho příkladem učinili ze svého života dar lásky pro druhé a kráčeli k nebeské vlasti, kde na nás čekáš.

Blahoslavený Jiří, náš bratře v Ježíši Kristu, tys Ho miloval nade všecko, úplně jsi Mu odevzdal svůj život a byl jsi s Ním dokonale spojený v lásce. Prosím tě, abych na tvou přímluvu tak Kristu uvěřil, aby byl vždy jediným smyslem mého života. Pomoz mi milovat jen Ježíše, Jemu sloužit, jen s Ním se radovat jen v Něm nacházet sílu k každodenní věrnosti svému povolání.

Vypros mi milost, abych pro životní těžkosti nikdy nemalomyslněl, ale všechno svěřoval Kristu a vytrvale šel cestou křesťanského života. Abych jako ty zůstával s Kristem uvnitř svého srdce, s Ním se radoval, pracoval i trpěl.

Bl. Jiří dnes tě prosím o přímluvu za ........(uveď svůj úmysl)

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Důvěra v Boží prozřetelnost

Bože, náš dobrý Otče, ve své nekonečné lásce a moudrosti jsi stvořil svět a člověka; neustále bdíš a pečuješ o dílo své lásky. Poddávám se a svěřuji Tvé něžnosti, s jakou se skláníš nad každým člověkem, abys ho chránil před nebezpečími a provázel na stezce života k nebi. Díky Tvé prozřetelnosti je všechno v našem životě výrazem Tvého plánu spásy, a ne jakési slepé náhody.

Blahoslavený Jiří, ty, který jsi v celém svém životě bezmezně doufal v Boží prozřetelnost, nauč mě, abych stejně jako ty, dokonale důvěřoval Bohu. Pomoz mi, abych se ve všech okamžicích, zvláště těžkých a bolestných, dovedl s důvěrou obracet k milujícímu Bohu a Jemu se zcela svěřit. Nechť s tvou pomocí umím rozeznat úmysly Boží prozřetelnosti a mám odvahu ujmout se těžkých úkolů na cestě života víry, naděje a lásky.

Vypros mi milost oddanosti vůči Bohu, který mě doprovází k Sobě. Ať s radostí zakouším Jeho otcovskou péči a denně chválím Jeho lásku.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Láska k církvi

Pane, náš Otče, Tys chtěl, aby Tvoje děti sjednocené ve společenství církve společně putovaly cestou křesťanského života do nebeské vlasti.  Ve shodě s odvěkým plánem spásy Tvůj Syn skrze smrt, zmrtvýchvstání a dar Svatého Ducha shromáždil tvé děti rozptýlené hříchem a učinil z nich jeden lid.

Blahoslavený Jiří, ty jsi bezmezně miloval církev jako neposkvrněnou snoubenku Krista, nauč mě takové lásce, abych celý svůj život zasvětil záležitostem církve, pro ni pracoval, snášel obtíže i utrpení. Pomoz mi, aby mé jednání vedlo vždy k dobru církve, aby rostla a sílila v jednotě a svatosti. Ať podle tvého příkladu z lásky nosím ve svém srdci všechno utrpení, starosti i rány církve. Vypros mi milost žárlivé lásky, horlivosti a statečnosti, abych byl vždy připraven sloužit církvi všude tam, kde je pronásledovaná a utiskovaná. Abych se – posílený tvou modlitbou – dovedl starat o její duchovní krása a byl poddajným nástrojem v doprovázení lidí na cestě spásy, pokoje a jednoty.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Duch modlitby

Náš dobrý Otče, který jsi v nebi, který jsi od počátku s člověkem vedl dialog a chtěl jsi, aby se k Tobě obracel s důvěrou a prosil o všechno, co potřebuje k dobrému životu. Toužíš v dialogu modlitby dávat svou lásku a měnit lidská srdce.

Blahoslavený Jiří, v každodenním životě jsi dovedl zůstávat sjednocený s Bohem, nauč mě takovému přilnutí, abych v Něm nacházel radost a smysl života, všude Ho viděl a zároveň hledal Jeho přítomnost, abych se radoval jen z Něho a kontemploval Jeho svatou Tvář v každém člověku, kterého potkám.

Vypros mi milost důvěrné modlitby, která všechno svěřuje dobrému Bohu, modlitby vytrvalé, kterou neodradí mlčení Boha, ale trpělivě čeká na Jeho slovo. Pomoz mi, abych pečoval o to, abych měl v sobě ducha, který velebí Boha, ducha, který děkuje za všechny dary, kterými On obdarovává mě i celý svět. Ať dovedu na Boha myslet s láskou a ve všem spoléhat na Jeho pomoc.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Statečnosta horlivost

Všemohoucí Bože, všem svým dětem dáváš sílu, aby uprostřed těžkostí života a léček zla   dovedly realizovat úkoly, které jim ukládáš a dělali to s horlivostí  spoléhajíce nejen na svoje síly a schopnosti, ale především na sílu Tvé milosti.

Blahoslavený Jiří, tvé povolání tě vedlo trnitou cestou, ale mužně jsi překonával obtíže, abys co nejlépe realizoval Boží vůli. Prosím tě, vypros mi milost statečnosti, abych směle a odvážně šel k cíli, který mi ukazuje Bůh.

Vypros mi ducha víry, abych vítězil nad pokušením příliš spoléhat na vlastní sily, ducha naděje, která strhává okovy strachu z neznámé budoucnosti, ducha lásky, která rozehřívá a zapaluje srdce, ducha odvahy, která překonává veškeré překážky a protivenství v horlivé službě Bohu.

Nauč mě horlivě pečovat o svatost mého života, abych oživován nadpřirozenou láskou všecko konal k větší chvále Boží.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Láska k bližnímu

Bože, který od věků miluješ člověka, protože jsi Láska a toužíš, aby člověk na Tvoji lásku odpovídal také láskou. Ty rozléváš lásku v našich srdcích, abychom dokázali milovat Tebe v našich bližních a dávali tak svědectví, že jsme Tvými dětmi.

Blahoslavený Jiří, tvá hluboká láska k Bohu byla pramenem tvé každodenní heroické lásky k bližnímu; nauč mne přijímat dar Boží lásky a rozdávat ho lidem prahnoucím po lásce, dobrotě a milosrdenství. Ať mé srdce dokáže mít soucit s trpícími a nemocnými, aby má slova přinášela útěchu a naději, povzbuzovala a mé ruce ošetřovaly rány.

Vypros mi dar citlivé lásky, lásky trpělivé a moudré, čisté a prosté žárlivosti, věrné a doufající, odpouštějící a radostné, abych se s ní dělil jak s chlebem se všemi, které potkávám na své životní cestě.

Prosím tě, nauč mě milovat mé bližní nezištnou a statečnou láskou, aby mě od ní nikdy neodradila nevděčnost, protivenství a utrpení. Ať na zlé zapomínám a z dobrého se raduji.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Služba jednotě a smíření

Bože Otče, prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, jsi dokonal dílo smíření lidí se sebou a sjednocuješ je v jeden lid. Ty toužíš, aby všichni byli jedno ve Tvém Duchu a žili v pokoji a vzájemné lásce.

     Blahoslavený Jiří, ve svém srdci jsi uchovával lásku ke všem národům, nauč mě postoji úcty ke všem lidem různých ras, národů, náboženství a přesvědčení, abych láskou bořil bariéry, které nás dělí a přispíval ke stále větší jednotě. 

      Pomoz mi zbavovat se vší lhostejnosti, nedůvěry, nevážnosti a pohrdání jinými národy. Ať v duchu bratrské lásky přispívám k odstraňování překážek na cestě k plné jednotě a smíření všech se všemi.

      Vypros mi milost, abych porozuměl lidem jinak smýšlejícím a dar vhodného vedení dialogu, abych osvobozený od všech předsudků v duchu otevřenosti a vstřícnosti hledal pravdu a kráčel cestou smíření a vzájemné lásky.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

  1. den - Vytrvání v dobrém

Bože, který se o nás neustále staráš, dej, abychom posíleni Tvou milosti dokázali vytrvat na cestě věrnosti Tobě a neustávali v konání dobra všude a všem.

      Blahoslavený Jiří, ve svém životě jsi zakoušel mnohá protivenství od světa i satana; nauč mě odvaze a trpělivosti při překonávání překážek na cestě ke svatosti, ať nikdy nemalomyslním pro své hříchy, ale posílen Boží milosti v sobě oživuji naději ve vítězství dobra nad zlem.

       Vypros mi milost vytrvalosti v konání dobra každému člověku, kterého mi postavíš do cesty, milost každodenní věrnosti Bohu, abych byl stále v posvěcující milosti a neustále velebil Boha a více Ho miloval. Pomoz mi, abych si zachoval živou víru a velkoryse přijímal Boží vůli a nedal se odradit při realizaci jejích požadavků.

    Nauč mě jít cestou za Kristem, vždy volit dobro a odvracet se od zla, odmítat temnoty hříchu a kráčet se ke světlu pravdy. Ať v mém srdci je vždy velká touha po svatosti a po tom, abych patřil na Boží tvář v nebeské vlasti.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi

 

 

  1. den - Touha po nebi

     Bože, náš Otče, který jsi v nebi, Tys člověka stvořil z lásky a povolal ho k věčnému životu s Tebou. Ty máš ve Tvém domě je dost příbytků, které nám připravil Tvůj Syn , Ježíš Kristus. Očekáváš s netrpělivostí každého z nás, abychom se tam všichni spolu s Marií a všemi svatými radovali z Tvé přítomnosti a chválili Tě po celou věčnost.

     Blahoslavený Jiří, tvé srdce pronikala velká touha po radostné věčnosti s Bohem. Nauč mě toužit po věčném štěstí, které je připraveno pro všechny, kteří milují Boha. Nechť láska k Bohu pozvedá můj zrak k nebi a vlévá mi do srdce pevnou naději v nový život v nebi.

Vypros mi milost, abych v životě dokázal všechno hodnotit z perspektivy věčnosti a nepodlehl svodům tohoto světa, ať všechno dělám a všeho užívám k větší slávě Boží a pro svou spásu. 

Prosím tě, pomoz mi přemáhat strach ze smrti, abych doufal v Boží milosrdenství, abych se dokázal v poslední hodině svého života svěřit Otci, který mě miluje, potkat Ho na prahu Jeho domu a spatřit Jeho přívětivou Tvář.

Bl. Jiří, dnes tě prosím o přímluvu u Boha za .....

Otče náš..., Zdrávas Maria..., Sláva Otci...., Litanie k bl. Jiřímu Matulevičovi.

 

 

Litanie k blahoslavenému

Jiřímu arcibiskupovi Matulevičovi

Pane, smiluj se                                                     Pane, smiluj se 

Kriste, smiluj se                                                  Kriste, smiluj se 

Pane, smiluj se                                                     Pane, smiluj se 

Otče z nebes, Bože                                       smiluj se nad námi

Synu Vykupiteli světa, Bože

Duchu Svatý, Bože

Svatá Trojice, jeden Bože

Maria bez hříchu počatá,                                      oroduj za nás

Blahoslavený arcibiskupe Jiří

Hluboce oddaný Marii Neposkvrněné

Vždy poslušný Duchu svatému

Věrný synu církve

Dobrý a moudrý pastýři

Hlasateli duchovní obnovy

Obnoviteli a zakladateli řeholních kongregací

Ochránče řeholních povolání

Patrone kněží a biskupů

Příteli a buditeli dělníků

Vychovateli a učiteli mládeže

Muži silné víry

Vzore těžké práce a zbožnosti

Milovníku pokory a tichosti

Květe trpělivosti a sebezapření

Šiřiteli duchovní radosti a pokoje

Řeholníku spojený s Božím srdcem

Šiřiteli pokoje mezi lidmi a národy

Neúnavný učiteli Kristova evangelia

Dbající o svědomí společnosti

Vzore laskavosti k nepříteli

Hledající zbloudilé duše

Otče a ochránče sirotků

Těšiteli chudých a nemocných

Vzore svatosti naší doby

Světlo k obrácení našeho národa

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 

Oroduj za nás blahoslavený Jiří,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se

Bože, který jsi v srdci blahoslaveného arcibiskupa Jiřího rozpálil plamen lásky ke Kristu a církvi, dej prosíme, abychom na jeho přímluvu a za jeho příkladu věrně následovali Tvého Syna až k věčnému životu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.