Přes naléhání rodiny svůj úmysl nezměnil a nakonec se s otcovským požehnáním vydal na cestu. Do Říma přišel v roce 1721, a odtud se se skupinou poutníků vydal na další cestu.  Do cíle však nedorazil, protože se kvůli nemoci musel vrátit. V Římě mu byl slib pouti změněn na návštěvu římských bazilik a splnění skutků milosrdenství. Při návštěvě svatyň Věčného Města se mladý Wyszyński setkal s o. Joachimem Kozlowskim, ekonomem Kongregace kněží mariánů, který mu na jeho Josefa Wyszyńského prozradil, že v době noviciátu Josef udělal mnoho škody nedávno vzniklému mariánskému řádu. Tímto sdělením rozrušený František řekl: „Chci napravit to, co můj bratr pokazil. Prosím Vás důstojnosti  o hábit.“ Při obláčce do bílého mariánského hábitu 18. listopadu 1723 v Římě přijal jméno Kazimierz od sv. Josefa.

 

            Po návratu do Polska vstoupil do noviciátu a v roce 1725 složil věčné řeholní sliby. O rok později přijal kněžské svěcení. Od samého počátku řeholního života se vyznačoval velkou horlivostí v zachovávání mariánských regulí a konstitucí. Usilovně se snažil žít ve svatosti po vzoru patronky řehole Neposkvrněné Panny Marie. Se stejným úsilím se snažil o zahájení beatifikačního procesu zakladatele Mariánů o. Stanislawa Papczyńského (1631-1701). Podkladem mu byla jeho pastorační práce a starost o lidi na okraji společnosti.

            Ctnosti  o. Wyszyńského byly vnímány také členy řehole. Svědčí o tom fakt, že mu byly svěřeny postupně tyto funkce: novicmistr, představený kláštera, ekonom v Římě a dvakrát generální představený Kongregace (v letech 1737-41 a 1747-50). V těchto úřadech se velmi přičinil o duchovní rozvoj společenství a učinil Kongregaci mezinárodní institucí, přijímáním kandidátů z celé Evropy. Hned v prvním období svého generalátu vyslal do Prahy prvního Čecha v řeholi o. Kazimierza Poláka, aby tam získával kandidáty do řehole. V průběhu třech let vstoupilo do mariánské  Kongregace 22 Čechů. Mariáni českého původu vnesli do společenství vklad jak intelektuální tak i duchovní. Příkladem svého života, praktizováním řeholních ctností a spojením s řádem získali velké uznání nejen pro Mariány, ale i pro svůj národ. Vedeni svým vzorem o. Wyszyńským pracovali velmi dobře v Polsku, na Litvě, v Římě i v Portugalsku.

             V roce 1753 se o. Wyszyński spolu s o. Bujalskim vydal do Portugalska, kde po velkých obtížích založil první mariánský klášter v Balsamâo. O dva roky později oblekli do bílého mariánského hábitu prvních pět Portugalců. Během svého krátkého třinácti měsíčního pobytu si získal velké uznání a oblibu.

            Zemřel v klášteře v Balsamâo 21. září 1755 v pověsti svatosti.

Jen několik let po jeho smrti byl zahájen proces beatifikace. Nejdříve v Portugalsku a následně v Polsku a v Římě. Tento proces byl v Portugalsku v 19. století z politických příčin přerušen, podobně   i v Polsku z důvodu mocenského rozdělení Polska. Obnoven byl v Římě v roce 1953. Věřící svědčí o množství obdržených milostí na přímluvu o. Kazimierza Wyszyńského. Přes dvě stě let trvající pověst svatosti Sluhy Božího o. Kazimierza Wyszyńského zvláště v Portugalsku, kde ho dodnes obyčejní lidé nazývají „Santo Pollacco“ - svatý Polák - nám dává naději na šťastné ukončení procesu jeho beatifikace.  V roce 1994 vydal Apoštolský stolec dekret uznávající heroičnost ctností Sluhů Božích o. Stanislawa Papczyńského  a o. Kazimierza Wyszyńského. Nyní je potřebný výrazný zázrak na jejich přímluvu, aby mohli být beatifikováni.

 

Z díla o. Wyszyńského

 

            Nejdokonalejší příklad svého života nám Kristus zanechal ve své Matce,  která důkladně znala cesty Boží a svými svatými cnostmi nám ukazuje, jak jít za Kristem.

            Jenom nasledováním Marie budeme jejími opravdovými sluhy a ctiteli. Následovat Matku Boží znamená nejvěrněji následovat samého Krista, Ona totiž nejlépe ze všech svatých znala učení a cesty života Krista.

            Jestliže chceme být opravdovými ctiteli a věrnými sluhy Marie, nemůžeme se ohraničovat poznáním Její důstojnosti a hodnoty, Jejích privilegií a ctností, kterými zářila, nestačí Ji oslavovat jen ústními modlitbami a písněmi, nebo skládáním obětí na Její čest, sliby a akty zasvěcení, ale především jsme povinni následovat Její vzorný život a ctnosti. Díky tomu se Jí staneme podobni a Jí milováni. 

 

 

Modlitba o beatifikaci

Modleme se o beatifikaci sluhy Božího o. Kazimierza Wyszńského a o jeho přímluvu u Boha za nás.

            Bože, radosti svatých,  rač nás obdařit radostí z beatifikace Tvého věrného sluhy o. Kazimierza a dej nám sílu k jeho následování na cestě ke svatosti.

 

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

            Božský Mistře, který sám povoláváš ke své službě, naplň nás starostlivostí o rozvoj řeholního života v naší vlasti a celé církvi na přímluvu Tvého sluhy o. Kazimierza.

 

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

            Duchu svatý, který jsi v Neposkvrněné Panně Marii připravil pro sebe důstojné bytí, dej nám být horlivými ctiteli jejího Neposkvrněného Početí.

 

 Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

Bože, zdroji veškeré dobroty, učiň, aby křivda a nespravedlnost zmizely ze zemského povrchu, a dej nám milost, abychom na přímluvu Tvého sluhy Kazimierza byli horlivými obránci ukřivděných.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

Bože, který slyšíš zbožné volání svých věřících, uděl nám na přímluvu o. Kazimierza milost ....., o kterou s důvěrou prosíme.

 

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

Otče náš ..., Zdrávas Maria ..., Sláva Otci ...

 

Je vhodné obohatit tuto modlitbu přijetím svátosti smíření a svatého přijímání.

 

Modlitba o povolání


Pane Ježíši, který povoláváš toho, koho chceš, pozvi více mladých k práci na vinici Páně. Naplň jejich srdce moudrostí a milostí, aby Ti dobře sloužili. Maria Neposkvrněná ať tvoje pomoc pomůže všem rozpoznat cesty povolání, aby byli ochotni jít za hlasem Mistra. Amen.

Co můžeš učinit pro Krista:

- hlásat evangelium po celém světě

- chránit čest Neposkvrněné Panny Marie

- sloužit bratrům ve společenství Mariánů.