Charisma a poslání

Charisma a poslání

roma

 

Podle nejnovější teologické terminologie je charisma řádu jakýmsi zvláštním darem, který zakladatel a jeho následovníci dostávají od Boha. Tento dar úzce souvisí se způsobem života, spiritualitou a specifickým posláním, k němuž jsou členové daného institutu povoláni.

Pro svatého Stanislava Papczyńského a jeho spolubratry je tímto darem přijatým od Boha tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie, které se stává zvláštním znamením, silou a radostí mariánského povolání. Kromě toho jsou mariáni povoláni modlit se zejména za zemřelé a pomáhat umírajícím. Třetí charakteristikou kongregace je apoštolát v nejširším slova smyslu, který se projevuje v činnosti všude tam, kde je to podle církevního rozlišení nejvíce potřeba.

 Neposkvrněné početí Panny Marie 


Stanislav Papczyński, zakladatel mariánů, vyslyšel Boží volání k řeholnímu životu: ke zvláštnímu napodobování života a díla Ježíše Krista a k založení řádu ke cti Marie a tajemství jejího Neposkvrněného početí.

V tajemství Mariina neposkvrněného početí obdivoval svatý Stanislav sílu Kristova vykoupení. Při blahořečení mariánského zakladatele v roce 2007 kardinál T. Bertone řekl: "V Marii Neposkvrněné viděl krásu nového člověka, zcela oddaného Kristu a církvi. Byl tak nadšen touto pravdou víry, že byl ochoten za její obranu položit i život. Věděl, že Maria, mistrovské dílo Božího stvoření, je potvrzením důstojnosti každého člověka, milovaného Bohem a určeného k věčnému životu v nebi. Chtěl, aby tajemství Neposkvrněného početí bylo zvláštním znamením řeholního společenství, které založil, aby bylo neustále jeho silou a opravdovou radostí.

Jako mariánští otcové neseme Mariino jméno. Kdo je pro nás a jaký význam má její Neposkvrněné početí pro náš život a spiritualitu? Konstituce kongregace stanoví: "Při následování Krista nám cestu ukazuje a pomáhá naše hlavní patronka, Neposkvrněná Panna Maria. Tajemství jejího Neposkvrněného početí je od samého počátku kongregace zvláštním znamením, silou a radostí mariánského povolání. Maria skrze toto tajemství inspiruje členy kongregace k důvěře v nekonečnou plodnost díla vykoupení, k vyhýbání se každému, i sebemenšímu hříchu, k vroucí lásce k čistotě srdce, k proniknutí celého života milostí a láskou Boží, k budování církve v jednotě, aby "byla svatá a neposkvrněná?"). (Ef 5,27).

Pro každého z nás, mariánů, je tedy Maria a její Neposkvrněné početí mimořádnou inspirací v našem životě a ve všech apoštolských aktivitách. Jaký je náš specifický mariánský apoštolát? Stručně řečeno:

 • Podpora mariánské úcty, zejména liturgické,
 • provozování mariánských svatyní,
 • vedení mariánských formačních center, pořádání rekolekcí a mariánských konferencí,
 • vydávání publikací s mariánskou tematikou.

 

Modlitba za zemřelé 
V 17. století, kdy žil svatý Stanislav Papczyński a založil Kongregaci otců mariánů, byla naše vlast dějištěm neustálých válek, katastrof a epidemií. Lidé umírali po tisících, často nepřipraveni na setkání s Bohem. Náš zakladatel se rozhodl přijít jim na pomoc. Jeho osobní oddanost duším v očistci, jeho mystické zážitky v očistci a četné zázračné události v jeho životě, které svědčily o jeho péči o duše zemřelých, byly dobře známy.

Ve své řeholi Norma Vitae mariánům nařídil: "Ale abyste nestáli nečinně na vinici Pána..... pomáhat duším věrných zemřelých trpících v očistci, padlých ve válce nebo při moru s největší horlivostí, zbožností a vroucností.

Dnes mariáni po vzoru našeho zakladatele obětují za zemřelé své modlitby, odpustky, svá díla a kající praktiky. Kongregace se navíc snaží na tento příkaz svatého Stanislava reagovat i ve své apoštolské činnosti.

Dnes mariáni pomáhají mrtvým a umírajícím tím, že:

 • modlitba za zemřelé, zejména liturgická modlitba,
 • provozování hospiců a dalších forem pastorační péče o osoby blízké smrti,
 • pomoc truchlícím, rekolekce, poradenství,
 • kázání eschatologických pravd.

Apoštolát

Kongregace otců mariánů je aktivní a apoštolský institut. Mariánský a eschatologický rozměr však naši činnost nevyčerpává. V souladu s naším mottem "Pro Krista a církev" zůstáváme otevřeni potřebám a výzvám církve. Náš zakladatel, svatý Stanislav Papczyński, sám mnohokrát prokázal svou apoštolskou pohotovost a povzbuzoval své spolubratry, aby pomáhali pastýřům.

Dnes je konkrétní služba mariánů v církvi a pro církev:

 • vedení farností,
 • vedení duchovních obnov a farních misií,
 • katechetické a vzdělávací aktivity na školách a univerzitách,
 • vedení misií "ad gentes" v Africe a Asii,
 • zapojení do nové evangelizace,
 • redakční práce,
 • poutní služba.

V poslední době se Mariáni stále více zapojují do:

 • šíření poselství Božího milosrdenství, provozování svatyní Božího milosrdenství,
 • pomoc "novým chudým": zejména závislým,
 • závazek bránit posvátnost počátku lidského života.


Celkem kolem 500 členů našeho řádu pracuje na mnohých místech v různých zemích světa: v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Bělorusku, Ukrajině, Kazachstáně, Anglii, Portugalsku, Austrálii, Argentině, Brazílii, U.S.A, Filipínách, Vietnamu a také v Africe.
V česko-slovenském vikariátu působí celkem 8 řeholníků (3 Praha, 2 Hrádek u Vlašimi, 3 Brumov-Bylnice).

www.padrimariani.org

www.marianie.pl

 

Mariáni ve světě mapa