Jubileum 350 let

Jubileum 350 let

 
logo-en-1
 
 
V roce 1670, po šestnácti letech v Řádu piaristů, opustil sv. otec Stanislav od Ježíše a Marie Papczynski tuto komunitu se záměrem založit nový řeholní institut, Kongregaci kněží mariánů. Už dříve zformuloval své řeholní sliby pro novou Kongregaci. Když tedy obdržel papežský indult k opuštění piaristů, okamžitě přečetl znění svých nových slibů. Těmto novým slibům říkáme Oblatio neboli sebeobětování. Stalo se tak 11. prosince 1670 v řeholním domě otců piaristů v Krakově. Téměř vše o nové Kongregaci je obsaženo v Oblatiu: její jméno, hlavní účel, tři sliby: čistota, chudoba a poslušnost, vyznání víry a lásky k Bohu a Neposkvrněné Marii. Během slavnostního ceremoniálu byl mimo jiné přítomen zástupce provinciála piaristů Michal Kraus, který vše ukončil slovy: „Kéž Bůh posílí to, co ve Vás udělal!“ Dnes víme, že Bůh skutečně posílil své dílo nejen v začátcích kongregace mariánů, ale také v celé její historii a uchoval ji pro sebe až do dnešní doby. Oslavujeme 350. výročí této zvláštní události, z níž se zrodila Kongregace kněží mariánů. Duchovní synové sv. Otce Stanislava, vděční Bohu za jeho prozřetelnost a milosrdenství 8. prosince Jubilejního roku výjimečně namísto obnovy svých řeholních slibů použijí akt Oblatia, tak jak ho učinil před tři sta padesáti lety jejich svatý zakladatel. Inspirováni příkladem svého svatého zakladatele se v radostném díku svěří Neposkvrněné matce, a Božské prozřetelnost svěří budoucí osud Kongregace kněží mariánů.
Ve své prozřetelnosti dal Bůh sv. Stanislavu Papczynskému zvláštní milost v podobě povolání založit Kongregaci kněží mariánů Neposkvrněného početí Panny Marie a být duchovním otcem pro ty, kdo v ní složili řeholní sliby. Komunita mariánů, založená před 350 lety inspirací Božího Ducha, zažila ve své historii mnoho velmi radostných, ale také nesmírně bolestivých událostí. Ačkoli na začátku 20. století zbyl v důsledku velmi tvrdého pronásledování pouze jeden člen kongregace, Bůh nedovolil zničit toto dílo a vzbudil v srdci bl. Jiřího Matulewicze touhu, aby jí obnovil.
Dnes má kongregace sv. Otce Stanislava zhruba 500 kněží a bratří, kteří v 19 zemích 5 kontinentů slouží celé církvi, živým i zesnulým, modlí se a pracují ve všech směrech, od vedení farností až po misionářská díla, od služby ve svatyních po specializovanou pastorační službu, od řízení škol po vědeckou práci na univerzitách. Svou službu se snaží vykonávat v souladu s velmi mariánským heslem – „Pro Christo et Ecclesia“ (Pro Krista a Církev). Od samého počátku existence Kongregace je tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie nejvlastnějším jádrem jeho charismatu a právě z něho je odvozena identita a poslání celé komunity (srov. Stanovy mariánů č. 2).
 
Oblatio
Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista ukřižovaného. Amen.
Já, Stanislav od Ježíše a Marie Papczynski, syn Tomaše z Podegrodzie, z krakovské diecéze, ve věku 40 let, obětuji a zasvěcuji Bohu, Všemohoucímu Otci a Synu a Duchu svatému, i Matce Boží Marii, vždy Panně, počaté bez poskvrny dědičného hříchu, své srdce, svou duši, svůj rozum, svou paměť, vůli, city, celou mysl, celého ducha, vnitřní a vnější smysly a své tělo. Nenechávám si vůbec nic, abych se tak stal sluhou Všemohoucího Boha a blahoslavené Panny Marie.
Proto jim slibuji, že budu až do konce života sloužit s čistotou a horlivostí v Kongregaci kněží mariánů Neposkvrněného početí a že svůj způsob života přizpůsobím jejím stanovám, obřadům a nařízením, a že nikdy nezpůsobím ani nedovolím, aby byly nějakým způsobem zrušeny nebo změněny, nebo aby mi byl od nich udělen dispens, s výjimkou závažné a zákonné nutnosti. Nebudu také s takovým jednání souhlasit, a to ani nepřímo.
Jeho Svatosti, náměstku Ježíše Krista, slibuji rozumně chápanou poslušnost a dále v jeho  přenesených pravomocech slibuji poslušnost svým přímým i nepřímým nadřízeným. Slibuji, že nebudu nic vlastnit jako soukromé vlastnictví, ale že všechno budu považovat za vlastnictví sdílené.
Vyznávám, že vše přijímám s vírou a sám věřím vše, v co věří svatá, římská církev a že přijmu s vírou i to, co v budoucnu přednese jako své učení. Zejména vyznávám, že svatá Matka Boží Marie byla počata bez poskvrny hříchu, a slibuji, že její čest budu rozšiřovat i za cenu obětování vlastního života. K tomu ať mi pomáhá Bůh a toto svaté evangelium Boží.