Poutní místo Hrádek

Poutní místo Hrádek

2019-07-hradek_plakat_poute

 

www.hradek.speaker.cz

 

Kongregace  kněží  mariánů působí v České republice od roku 1992 v Olomoucké arcidiecézi ve farnostech Brumov-Bylnice a Nedašov a také v Pražské arcidiecézi v Praze ve farnosti sv. Vojtěcha (1999) a na poutním místě v Hrádku u Vlašimi (1994).

                V chrámu sv Matouše v Hrádku je socha Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí v levé ruce Jezulátko. Dle podání daroval tuto sochu hrádeckému kostelu v roce 1540 Mikuláš Trčka, majitel velíšského panství.

                Po bitvě na Bílé Hoře (1620) se začaly konat velké poutě k milostivé soše Panny Marie na Hrádku.

                V roce 1677 vlašimský děkan Jiří Josef Gregor podává pražské konsistoři tuto zprávu: „Dřevěné soše Panny Marie, nalézající se v kostele hrádeckém, lid velice jest oddán a pro ni tam k službám Božím ve znamenitém počtu pokaždé se schází.“ Poutě na Hrádek se množily a mohutněly zvláště od roku 1763, kdy zde byl zázračně uzdraven rolník Ptáček z Chmelné. Kronikář zaznamenává: „ ... Když jej před oltář Panny Marie přivedli, on vykonav zde vroucí svou pobožnost a přijav po svaté zpovědi Nejsvětější svátost oltářní, náhle opět nabyl předešlého zdraví, načež na poděkování až do své smrti každého dne sobotního na Hrádek putoval. Když tento případ se rozhlásil, zbožný lid ještě hojněji putoval do svatyně hrádecké...“

                Ale tehdejší vláda nepřála poutím a podobným pobožnostem, a proto bylo roku 1765 nařízeno, aby socha Panny Marie byla odstraněna, uschována v sákristii ve skříni a zapečetěna. Tato skutečnost však počet poutí nesnížila,  zástupy zbožného lidu se dále hrnuly na Hrádek. V roce 1790 panovalo v Čechách velké sucho. 23. června vyšlo z Vlašimi velké procesí a všechny ženy šly bosy. Po požehnání některé ženy otevřely násilím skříň, ve které byla uschována socha Panny Marie, a sochu postavily na oltář. Tak na oltáři opět stála socha, která byla od roku 1765, tedy plných 25 let, zavřená a zapečetěná ve skříni v sákristii. Od těch dob až do dnešních dnů je socha uctívána.

                Nyní se na Hrádku konají tři velké poutě a sice 1., 2. a 3. neděli v červenci. Poutníci přijíždějí ze všech koutů Čech a Moravy a také ze zahraničí. Všichni poutníci dostávají mnoho milostí a ochranu Panny Marie Hrádecké. V Hrádku se také celoročně konají exercicie pro děti, mládež a dospělé.

hradek